TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        KHOA XÂY DỰNG                                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

Học phần: ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

 

Câu 1:        Đối tượng, nhiệm vụ của Địa chất công trình?

Câu 2:        Các phương pháp nghiên cứu địa chất công trình?

Câu 3:        Phân loại đất đá trong xây dựng dựa vào yếu tố nào? Vì sao? Nêu tên và đặc điểm của từng nhóm?

Câu 4:        Điều kiện thành tạo, kiến trúc, cấu tạo, thế nằm, khả năng xây dựng của đá Macma?

Câu 5:        Điều kiện thành tạo và đặc điểm của đất đá trầm tích?

Câu 6:        Phân loại đất đá trầm tích nguồn gốc cơ học theo kích thước hạt?

Câu 7:        Khả năng xây dựng của đất đá trầm tích?

Câu 8:        Điều kiện thành tạo, kiến trúc, cấu tạo, thế nằm, khả năng xây dựng của đá biến chất?

Câu 9:        Khoáng vật là gì? Tại sao lại phải nghiên cứu khoáng vật?

Câu 10:    Phân loại khoáng vật theo thành phần hóa học?

Câu 11:    Sự khác nhau giữa dung trọng của đất ẩm và dung trọng của đất khô? ý nghĩa của chúng trong xây dựng công trình?

Câu 12:    Một hộp nhôm có V0 = 85cm3, chứa đầy cát ẩm. Khối lượng hộp và cát ẩm là m1= 235g. Sau khi sấy khô khối lượng mẫu và cát khô là 218,5g. Tính W, dung trọng khô , n, e, G. Cho biết khối lượng hộp nhôm mn = 81,6g tỷ trọng cát = 2,68g/cm3.

Câu 13:    Một loại đất cát có góc ma sát trong 360. Xác định sức chống cắt của loại đất này. Khi ứng suất pháp bằng 100KN/m2.

Câu 14:    Một hộp cắt trực tiếp có tiết diện là 15 x 15cm dùng cát khô thí nghiệm khi bị phá hoại tải trọng pháp tuyến là 5KN và lực cắt là 2,65KN. Xác định góc ma sát trong của loại đất này.

Câu 15:    Một hộp cắt trực tiếp có tiết diện là d= 15cm dùng sét pha thí nghiệm khi bị phá hoại tải trọng pháp tuyến là 5,5KN và lực cắt là 2,85KN. Xác định góc ma sát trong của loại đất này. Biết lực dính C= 0,0053KN/cm2?

Câu 16:    Hiện tượng địa chấn là gì? Phân loại động đất và các yếu tố động đất?

Câu 17:    Ảnh hưởng của động đất tới công trình xây dựng?

Câu 18:    Hoạt động kiến tạo là gì?

Câu 19:    Sự giống nhau và khác nhau giữa hoạt động kiến tạo và động đất?

Câu 20:    Ảnh hưởng của chúng đến ổn định các công trình xây dựng?

Câu 21:    Định nghĩa và phân loại hiện tượng phong hóa?

Câu 22:    Sản phẩm phong hóa và các biện pháp phòng chống phong hóa?

Câu 23:    Hiện tượng xói mòn là gì? Điều kiện phát sinh, phát triển xói mòn và cách phòng chống xói mòn?

Câu 24:    Hiện tượng Casto là gì? Điều kiện phát sinh và phát triển Casto?

Câu 25:    Các biện pháp xử lý nền móng công trình xây dựng ở vùng có Casto?

Câu 26:    Hiện tượng trượt đất đá trên sườn dốc?

Câu 27:    Nguyên nhân gây trượt và các biện pháp phòng, chống trượt đất đá trên sườn dốc?

Câu 28:    Hiện tượng xói ngầm là gì? Điều kiện phát sinh, phát triển xói ngầm và cách phòng chống xói ngầm?

Câu 29:    Trình bày các tác dụng địa chất của sông?

Câu 30:    Sự khác biệt giữa hiện tượng cát chảy giả và cát chảy thật? Cách phân biệt chúng và các biện pháp xử lý khi xây dựng công trình trong vùng có hiện tượng cát chảy?

Câu 31:    Hãy trình bày nguồn gốc, ý nghĩa của nước dưới đất?

Câu 32:    Nêu tên các dạng của nước dưới đất, loại nào quan trọng nhất trong đời sống con người? Vì sao?

Câu 33:    Hãy nêu tính chất vật lý của nước dưới đất?

Câu 34:    Hãy nêu tính chất thành phần và tính chất hóa học của nước dưới đất?

Câu 35:    Thành phần và tính chất hóa học của nước dưới đất? Tại sao phải xác định thành phần và tính chất hóa học của nước dưới đất?

Câu 36:    Ý nghĩa của nước dưới đất là gì?

Câu 37:    Phân loại nước dưới đất theo chức năng sử dụng?

Câu 38:    Phân loại nước dưới đất theo điều kiện tàng trữ ở tầng thông khí?

Câu 39:    Phân loại nước dưới đất theo điều kiện tàng trữ ở tầng bão hòa?

Câu 40:    Cách xác định bản đồ thủy đẳng cao? Quan hệ thủy lực giữa nước mặt và nước ngầm?

Câu 41:    Khái niệm, nội dung điều kiện địa chất công trình của một khu vực?

Câu 42:    Nội dung của báo cáo địa chất công trình?

Câu 43:    Nghiên cứu và sử dụng báo cáo địa chất công trình như thế nào?

Câu 44:    Nội dung và ý nghĩa của các giai đoạn khảo sát địa chất một công trình cụ thể?

Câu 45:    Trình bày phương pháp đo vẽ địa chất công trình và phương pháp địa vật lý?

Câu 46:    Trình bày phương pháp khảo sát bằng phương pháp khoan, đào thăm dò?

Câu 47:    Trình bày phương pháp khảo sát địa chất công trình bằng các phương pháp thí nghiệm trong phòng và ở hiện trường

Câu 48:    Trình bày các phương pháp khảo sát địa chất công trình?

Câu 49:    Ý nghĩa và các tài liệu cần thiết để lập báo cáo địa chất công trình?

Câu 50:    Khảo sát địa chất công trình cho xây dựng công nghiệp và dân dụng ?

 

 

                                                                              Vinh, ngày 20 tháng 09 năm 2017

                                                                                              Trưởng Bộ môn