1.TCVN 4037:1985 Cấp nước - Thuật ngữ và định nghĩa.

1.1.TCVN 4037:2012 Cấp nước - Thuật ngữ và định nghĩa.

2.TCVN 4038:1985 Thoát nước - Thuật ngữ và định nghĩa.

2.1.TCVN 4038:2012 Thoát nước - Thuật ngữ và định nghĩa.

3.TCVN 5422:1991 Hệ thống tài liệu thiết kế-Ký hiệu đường ống.

4.TCVN 4036:1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu đường ống trên hệ thống kỹ thuật vệ sinh.

5.TCVN 4615:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu quy ước trang thiết bị kỹ thuật vệ sinh.

6.TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế.

7.TCVN 4474:1987 Thoát nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế.

8.TCXD 51:1984 Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế.

9.TCXDVN 33:2006 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế.

10.TCVN 5576:1991 Hệ thống cấp thoát nước – Quy phạm quản lý kỹ thuật.

11.TCXD 76: 1979 Quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành hệ thống cung cấp nước. 

12. TCVN 9113:2012 Ống bê tông cốt thép thoát nước