1.TCVN 4604:1988 Xí nghiệp công nghiệp – Nhà sản xuất - Tiêu chuẩn thiết kế.

2.TCVN 4371: 1986 Nhà kho – nguyên tắc cơ bản để thiết kế. 

3.TCVN 4090: 1985 Đường ống dẫn chính dầu – và sản phẩm dầu – Tiêu chuẩn thiết kế. 

4.TCVN 4530:1998 Cửa hàng xăng dầu – Yêu cầu thiết kế. 

5.TCVN 3995: 1985 Kho phân khô thoáng – Tiêu chuẩn thiết kế.

6.TCVN 3996:1985 Kho giống lúa – tiêu chuẩn thiết kế.

7.TCVN 5452:1991 Cơ sở giết mổ - yêu cầu vệ sinh.

8.TCXDVN 285:2002 Công trình thủy lợI – Các quy định chủ yếu về thiết kế.

9.TCVN 4118: 1985 Hệ thống kênh tưới – Tiêu chuẩn thiết kế.

10.HDTL –C-4-76 Hướng dẫn thiết kế tường chắn – Công trình thủy lợi. 

11.HDTL-C- 7-83 Hướng dẫn thiết kế trạm bơm tưới tiêu nước.

12.QP. TL –C-5-75 Quy phạm thiết kế tầng lọc ngược – Công trình thủy nông.

13.14 TCN 57-88 Thiết kế dẫn dòng trong công trình thủy lợi.