1.TCVN 4117:1985 Đường sắt khổ 1435mm-Tiêu chuẩn thiết kế.

2.TCVN 4527: 1988 Hầm đường sắt và hầm đường ô tô- Tiêu chuẩn thiết kế.

3.TCVN 4054:2005 Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế. 

4.TCXDVN 104-2007 - Đường đô thị - yêu cầu thiết kế 

5.TCVN 5729:1997 Đường ô tô cao tốc – yêu cầu thiết kế. 

6.TCVN 7025: 2002 Đường ô tô lâm nghiệp – Yêu cầu thiết kế.

7.22 TCN 210-92 - Đường giao thông nông thôn - Tiêu chuẩn thiết kế

8.TCVN 8810:2011 Đường cứu nạn ô tô - Yêu cầu Thiết kế

9.22 TCN 326-04 Tiêu chuẩn cấp kỹ thuật cảng thủy nộI địa – Tiêu chuẩn bến cảng thủy nộI địa. 

10.22 TCN 211-06 - Thiết kế áo đường mềm

11.22 TCN 274-01 - Chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế mặt đường mềm

12.22 TCN 223-95 - Áo đường cứng ô tô - Tiêu chuẩn Thiết kế

13.Quyết định 3230/QĐ-BGTVT - Quy định tạm thời về thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông

 14.TCVN 4252-88 - Quy trình thiết lập Tổ chức xây dựng và thiết kế thi công