1.TCVN 4059:1985 Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng - Kết cấu thép – Danh mục tiêu chuẩn.

2.TCVN 4613:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu thép – Ký hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ.

3.TCVN 5889:1995 Bản vẽ các kết cấu kim loại.

4.TCXDVN 338:2005 Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

5.TCVN 6170-4:1998 Công trình biển cố định - Phần 4: Thiết kế kết cấu thép.

6.TCVN 6170-5:1999 Công trình biển cố định - Kết cấu - Phần 5: Thiết kế kết cấu hợp kim nhôm. 

7.TCVN 6170-8:1999 Công trình biển cố định - Kết cấu - Phần 8: Hệ thống chống ăn mòn.

8.TCXD 149:1986 Bảo vệ kết cấu xây dựng khỏi bị ăn mòn.

9.TCVN 5066:1990 Đường ống chính dẫn khí đốt - Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ đặt ngầm dưới đất – Yêu cầu chung về thiết kế chống ăn mòn.