1.28. TCVN 4400:1987 Kỹ thuật chiếu sáng - Thuật ngữ và định nghĩa.

2.29. TCXD 29:1991 Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng – Tiêu chuẩn thiết kế.

3.30. TCVN 3743:1983 Chiếu sáng nhân tạo các nhà công nghiệp và công trình công nghiệp.

4.31. TCVN 2062:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy xí nghiệp dệt thoi sợI bông.

5.32. TCVN 2063:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy cơ khí.

6.33. TCVN 3257:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp may công nghiệp.

7.34. TCVN 3258:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy đóng tàu. 
8.35. TCVN 4213:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp chế biến mủ cao su. 

9.36. TCXDVN 253:2001 Lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho các công tình công nghiệp – yêu cầu chung.

10.37. TCXD 16:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng. 

11.38. TCXDVN 333:2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và - Hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế. 

12.39. TCXDVN 259:2001 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường - Đường phố - Quảng trường đô thị. 

13.40. TCVN 5828:1994 Đèn điện chiếu sáng đường phố - Yêu cầu kỹ thuật chung.