Bộ môn Đường và Công trình ngầm

Nguyễn Cẩn Ngôn
Nguyễn Thanh Hưng
NGUYEN Thi Ha
Nguyễn Đình Anh
Võ Trọng Cường
Phạm Thị Hiền Lương
Nguyễn Thị Thu Hiền
Trần Cao Thắng
Phan Thị Dung
NGUYEN Van Quang
Phan Huy Thiện
Nguyễn Duy Duẩn