Bộ môn Kết cấu Công trình

Phạm Thái Hoàn
Lê Thanh Hải
Trần Ngọc Long
Trần Xuân Vinh
Hồ Viết Chương
Nguyễn Tiến Hồng
Nguyễn Thị Quỳnh
Nguyễn Mạnh Hùng
Phan Đình Quốc
Phan Văn Phúc
Nguyễn Văn Tuấn