TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

--------- & --------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------- o0o --------

Nghệ An, ngày 06 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH


Về việc thực hiện đồ án tốt nghiệp Khóa 53

 

1. Thời gian giao Đồ án tốt nghiệp: 8h00, ngày 08/02/2016;

2. Thời gian làm Đồ án tốt nghiệp: 15 tuần, bắt đầu từ 08/02/2017 đến hết ngày 24/05/2017, trong đó:

+ Phần Kiến trúc và kết cấu: 56 ngày –  từ ngày 08/02/2017 đến hết ngày  05/04/2017

+ Phần Thi công: 49 ngày – từ ngày 06/04/2017 đến hết ngày 24/05/2017

3. Thời gian hoàn thiện: từ ngày 25/05/2017 đến ngày 30/05/2017;

4. Thời gian nộp Đồ án: từ 16h00 – 17h00 ngày 30/05/2017 (Đồ án gồm thuyết minh và bản vẽ phải trình bày theo đúng quy định);

5. Thời gian chấm phản biện: ngày 31/05/2017.

6. Kế hoạch bảo vệ: ngày 02/06/2016.

                                                            TRƯỞNG KHOA 

      TS. Trần Ngọc Long