CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BỘ PHẬN XỬ LÝ HỌC VỤ:

1. Trợ lý đào tạo:

          - Phụ trách mở các lớp học phần ngoài kế hoạch theo khung chương trình (ví dụ: các học phần không có trong học kỳ nhưng các bạn có nhu cầu học cần mở lớp)

          - Phụ trách ký thay Trưởng khoa vào các đơn chuyển đổi học phần

          - Xem xét để đề xuất các trường hợp có thể gỡ bỏ học phần ràng buộc theo quy định của hội đồng đào tạo khoa

          - Xét công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều kiện

          - Rà soát các sinh viên có nguyện vọng và đủ điều kiện cho 2 học phần Đồ án tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp, lên kế hoạch trình Ban chủ nhiệm khoa phê duyệt

2. Cố vấn học tập:

          - Tập hợp đơn đăng kí học xử lý đăng kí học giúp sinh viên.

          - Tập hợp các đơn xin mở lớp học phần ngoài kế hoạch theo khung chương trình

          - Tư vấn, giải đáp, giúp đỡ sinh viên thực hiện lộ trình học tập của mình (ví dụ: những bạn sinh viên học kém nợ quá nhiều môn có thể lên gặp thầy CVHT nhờ tư vấn kế hoạch trả nợ môn làm sao để ra trường đúng hạn...)

Lưu ý: các bạn truy nhập theo link này để biết Thầy cô nào đảm nhận nhiệm vụ CVHT và TLĐT để các bạn dễ dàng khi lên khoa gặp và nạp đơn http://khoaxaydung.vinhuni.edu.vn/co-cau-to-chuc/tro-ly-co-van-hoc-tap


 

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHO SINH VIÊN:

1. Đăng ký học:

          Bước 1: Các bạn sinh viên lấy mẫu đơn đăng kí học ở bộ phận một cửa của trường Đại học Vinh, điền đầy đủ thông tin và các học phần cần đăng ký đúng quy định (Những học phần bị điều kiện ràng buộc sẽ không đăng kí được)

          Bước 2: Các bạn sinh viên lên văn phòng khoa gặp Thầy cố vấn học tập nạp đơn đăng kí học, các bạn thường xuyên kiểm tra lịch học cá nhân của mình để đi học đúng lịch và theo dõi thầy CVHT đã đăng kí được cho các bạn chưa

          Lưu ý: Khi lên văn phòng khoa các bạn sinh viên phải ăn mặc lịch sự đeo phù hiệu, vào khoa không làm ồn ào.

2. Đăng ký mở lớp:

          Bước 1: Các bạn cử 1 bạn làm đại diện mở lớp tập hợp đơn đăng ký học xem có những bạn nào cần học học phần đó với số lượng theo quy định thì sẽ được mở lớp

          Số lượng sinh viên/1 lớp theo quy định như sau:

                   - Lớp học phần đại cương 80 sinh viên trở lên

                   - Lớp học phần khối ngành 80 sinh viên trở lên

                   - Lớp học phần chuyên ngành 40 sinh viên trở lên

                   - Lớp học phần chuyên ngành hẹp 20 sinh viên trở lên

                   - Những lớp vét (lớp vét là lớp bị bỏ ở chương trình đào tạo khóa sau) số lượng sinh viên có thể đề xuất để xem xét.

          Bước 2: Các bạn liên hệ với giảng viên giảng dạy học phần đó sắp xếp lịch học và ghi lịch học vào đơn xin mở lớp.

          Bước 3: Lên văn phòng khoa gặp thầy CVHT nạp đơn đợi mở lớp.

Lưu ý: Lớp đăng kí khi nào mở xong khoa sẽ đăng tin lên mục tin tức trong web của khoa Xây dựng các bạn vào theo dõi.

3. Chuyển đổi học phần:

          Bước 1: Các bạn sinh viên lấy mẫu đơn chuyển đổi học phần ở bộ phận một cửa của trường Đại học Vinh, điền đầy đủ thông tin và các học phần cần đăng ký đúng quy định (Danh mục các học phần chuyển đổi của khoa xem trong mục đào tạo ở web khoa xây dựng)

          Bước 2: Các bạn gặp thầy trợ lý đào tạo của khoa xin ý kiến và chữ ký

          Bước 3: Lên phòng Đào tạo của trường xin chữ ký của thầy Trưởng P.Đào tạo

          Bước 4: Nạp đơn cho chuyên viên phòng Đào tạo phụ trách đăng ký

                                                                                       ThS. Trần Xuân Vinh