Nội dung cuộc họp cụ thể như sau:

1. Công tác chính trị tư tưởng

Công tác tuyển sinh, hoạt động giáo dục bây giờ cũng được xem như hoạt động dịch vụ như các ngành khác. Bài toán tuyển sinh là trách nhiệm chung của mọi người trong khoa. Các chi bộ cần họp lại, tìm nguyên nhân, đóng góp các ý kiến cho công tác tuyển sinh được tốt hơn.

Công tác nề nếp tác phong, thái độ làm việc (CT số 26 của Chính phủ). Từ đó để đánh giá cán bộ cho đúng, công tác đánh giá cán bộ là công tác của Đảng. Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh.


2. Công tác đào tạo

- Triển khai kế hoạch giảng dạy đầu năm

- Mở mã ngành công trình thủy, liên thông tại chức

- Mở mã nhành văn bằng 2 (CQ + tại chức)

- Chương trình CDIO: 40% chung giữa các ngành của kĩ thuật, tổng số học phần: 46

3. Công tác sinh viên

- Đón tiếp sinh viên, tuần học chính trị đầu khóa

- Danh sách cựu sinh viên thành đạt khi ra trường

- Trình độ B1 cho K54

- Sinh viên mua bảo hiểm y tế, nạp quỹ Đoàn

4. Tổ chức hội nghị cán bộ Công nhân viên chức

- Tổ chức nghiêm túc phản ánh đúng bản chất của hội nghị

- Viết báo cáo: cung cấp số liệu về sinh viên, NCKH, TTTTN

Số liệu sinh viên; Tổng số sinh viên; Số sinh viên bỏ học dừng học

Thành tích học tập: Số SV giỏi, khá, yếu kém.. theo từng khóa

5. Công tác khác

- Góp ý chi tiêu nội bộ

+ Ban chủ nhiệm khoa, trợ lý đào tạo: góp ý về mảng chế độ đào tạo

+ Hoạt động NCKH

+ Công đoàn góp ý kiến về chế độ cán bộ: phúc lợi, thi đua khen thưởng,…

+ Đoàn thanh niên: các hoạt động Đoàn thể

- Bổ sung, cụ thể hóa các công tác thi đua cho đơn vị. Làm rõ cán bộ làm việc, cán bộ không chịu làm việc; cán bộ vì tập thể và cán bộ vì cá nhân ( Giao cho công đoàn chủ trì)