1.        Ban chủ nhiệm khoa

1.1. Trần Ngọc Long – Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa.

TT

Tên công việc

Diễn giải công việc

1

Chỉ đạo toàn diện các hoạt động trong khoa

Chỉ đạo chung, toàn diện tất cả các công việc trong khoa.

2

Công tác chính trị tư tưởng

Chỉ đạo công tác về chính trị, tư tưởng cho cán bộ và sinh viên trong khoa. Triển khai công tác chính trị, tư tưởng cho các tổ chức: Chị bộ cán bộ, chi bộ sinh viên; công đoàn; đoàn thanh niên.

3

Công tác tổ chức, cán bộ

Cơ cấu các tổ chức trong khoa; công tác tuyển chọn cán bộ; công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cán bộ.

4

Công tác lập kế hoạch và tài chính

Lập kế hoạch các hoạt động trong khoa; điều hành quản lý về công tác tài chính: thu – chi; cân đối kế toán,…

5

Công tác thi đua khen thưởng.

Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng trong khoa.

6

Chương trình đào tạo

Chỉ đạo xây dựng khung chương trình của các ngành.

7

Quản lý đào tạo SĐH

Phụ trách quản lý về đào tạo sau đại học.

8

Công tác đối ngoại

Phụ trách công tác đối ngoại, bao gồm đối ngoại với Danh nghiệp và các trường Đại học.

1.2. Nguyễn Thanh Hưng – Phó Trưởng Khoa.

TT

Tên công việc

Diễn giải công việc

1

Nhiệm vụ phát ngôn của Khoa. Chính trị tư tưởng cho cán bộ

Chịu trách nhiệm về công việc phát ngôn của khoa. Có nhiệm vụ phụ trách công tác tư tưởng cho cán bộ trong khoa.

2

Nề nếp, tác phong cán bộ

Chỉ đạo, giám sát về tác phong, nề nếp của cán bộ giảng dạy và cán bộ hành chính.

3

Quản lý về tổ chức dạy học

Chỉ đạo và quản lý về tổ chức giảng dạy của các tổ chuyên môn: phân công, xếp lịch giảng dạy, thời khóa biểu, mở lớp học phần, tiến độ giảng dạy..

4

Công tác Bài giảng, giáo trình

Quản lý về công tác biên soạn bài giảng, giáo trình.

5

Công tác học sinh, sinh viên

Chỉ đạo, quản lý công tác học sinh, sinh viên trong khoa.

6

Thực hành thí nghiệm, cơ sở vật chất

Chỉ đạo, quản lý công tác đào tạo thực hành thí nghiệm và cơ sở vật chất của khoa.

7

Nghiên cứu khoa học

Phụ trách quản lý các hoạt động khoa học công nghệ của khoa.

8

Các hoạt động về Công đoàn và Đoàn thanh niên

Chỉ đạo các hoạt động về Công đoàn, đoàn thanh niên trong khoa.

9

Công tác đảm bảo chất lượng, khảo thí và thanh tra giáo dục

Chỉ đạo các hoạt động về đảm bảo chất lượng: đề thi và đánh giá các học phần; chất lượng giảng dạy.

 

            Các Trưởng, Phó bộ môn thực hiện chức trách, nhiệm vụ công việc theo quy định của Nhà trường, có trách nhiệm phối hợp công việc giữa các Tổ bộ môn, với BCN Khoa  và các bộ phận khác liên quan.

2.   Trợ lý đào tạo

2.1.      Thành phần:

-       Trần Xuân Vinh. Trợ lý đào tạo chính quy

-       Nguyễn Tiến Hồng. Trợ lý đào tạo tại chức.

2.2.      Nhiệm vụ.

-       Phụ trách mở các lớp học phần ngoài kế hoạch theo khung chương trình (ví dụ: các học phần không có trong học kỳ nhưng các bạn có nhu cầu học cần mở lớp)

-       Phụ trách ký thay Trưởng khoa vào các đơn chuyển đổi học phần

-       Xem xét để đề xuất các trường hợp có thể gỡ bỏ học phần ràng buộc theo quy định của hội đồng đào tạo khoa

-       Xét công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều kiện

-       Rà soát các sinh viên có nguyện vọng và đủ điều kiện cho 2 học phần Đồ án tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp, lên kế hoạch trình Ban chủ nhiệm khoa phê duyệt

3.   Cố vấn học tập.

3.1.      Thành phần:

-       Võ Trọng Cường.

-       Nguyễn Trọng Kiên.

-       Phan Đình Quốc.

3.2.      Nhiệm vụ.

-       Tập hợp đơn đăng kí học và xử lý đăng kí học giúp sinh viên trong thời gian xử lý học vụ mà nhà trường đề ra.

-       Tập hợp các đơn xin mở lớp học phần ngoài kế hoạch theo khung chương trình.

-       Tư vấn, giải đáp, giúp đỡ sinh viên thực hiện lộ trình học tập của mình (ví dụ: những bạn sinh viên học kém nợ quá nhiều môn có thể lên gặp thầy CVHT nhờ tư vấn kế hoạch trả nợ môn làm sao để ra trường đúng hạn...)