TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 27 tháng 07 năm 2017

 

THÔNG BÁO

(Về thời gian dự kiến bảo vệ Đồ án tốt nghiệp khóa 53 đợt 2)

 

Khoa Xây dựng thông báo cho sinh viên khóa 53 ngành Kỹ thuật xây dựng và Kỹ thuật công trình giao thông hiện đang làm Đồ án tốt nghiệp đợt 2. Theo thời gian dự kiến ngày 30/07/2017 kết thúc làm Đồ án tốt nghiệp. Hiện nay khoa đã thống nhất tăng thời gian như sau:

- Thời gian kết thúc làm Đồ án tốt nghiệp ngày 06/08/2017,

- Thời gian nạp Đồ án tốt nghiệp ngày 07/08/2017 (gồm bản thuyết minh đã có xác nhận của 2 Thầy hướng dẫn + tập bản vẽ A3 có chữ ký của 2 Thầy hướng dẫn)

- Thời gian bảo vệ 7h00 ngày 11/08/2017.

 

 

KT. TRƯỞNG KHOA

P. TRƯỞNG KHOA

 

(Đã ký)

 

TS. Phan Văn Tiến