TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:01.09/TB-KXD

Nghệ An, ngày 08 tháng 02  năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v xét công nhận tốt nghiệp cho K52 trở về trước ngành Kỹ thuật xây dựng

 

Căn cứ công văn số 90/ĐHV – ĐT ngày 06 tháng 02năm 2017 về việc triển khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy đợt 2 năm 2016 - 2017

Khoa Xây dựng – Trường Đại học Vinh thông báo cho các sinh viên chính quy khóa 52 trở về trước ngành Kỹ thuật xây dựng đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 02/2016, làm đơn xét công nhận tốt nghiệp và nạp lại cho Trợ lý đào tạo của khoa Xây dựng tại văn phòng khoa từ ngày 10/02/2017 đến ngày 20/02/2017 để khoa lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cấp khoa.

Hướng dẫn quy trình và hồ sơ xét tốt nghiệp:

1.      Điều kiện đủ để xét công nhận tốt nghiêp:

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập

Tích lũy đủ số tín chỉ theo khung chương trình đào tạo tương ứng 

- Điểm tích lũy toàn khóa đạt từ 2,00 trở lên

- Có đơn gửi Phòng đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khoá học

2.      Quy trình làm hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp

B1: Sinh viên kiểm tra lại các điều kiện của mình đã phù hợp để xét tốt nghiệp

B2: Sinh viên chuẩn bị 02 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:

- Đơn xin xét công nhận tốt nghiệp bổ sung (điền đầy đủ thông tin, có ảnh)

- Bảng điểm các học phần (Có thể xin ở cô Văn phòng khoa)

- Bản sao giấy chứng chỉ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng – an ninh (Nếu hoàn thành mà chưa nhận có thể xin ở các khoa GDTC, GDQP - AN)

- Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng, bảng điểm toàn khóa hệ cao đẳng (chỉ áp dụng đối với sinh viên hệ liên thông)

B3: Sinh viên nạp hồ sơ cho Trợ lý đào tạo của khoa muộn nhất 16h00 ngày 20/03/2017 

 

 

TRƯỞNG KHOA

 (Đã ký)

       TS. Trần Ngọc Long