TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày 03 tháng 05 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng bài viết quảng bá tuyển sinh, các bài viết thông tin hoạt động hàng tháng trên website của Khoa Xây dựng

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Hoạt động Khoa Xây dựng Đại học Vinh thể hiện trên website có ý nghĩa rất quan trọng, phản ánh toàn bộ hoạt động của đơn vị, đồng thời góp phần rất lớn trong việc phát triển thương hiệu Khoa Xây dựng trong thời đại CNTT hiện nay.

Nội dung thể hiện trên website bao gồm: các hoạt động về chuyên môn, về công tác quản lý, công tác khoa học (seminar, bài báo, ...), công tác học viên sinh viên, công tác Đảng, Đoàn thanh niên, công đoàn, các bài quảng bá tuyển sinh, ... Các nội dung này khuyến khích thể hiện bằng 2 ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh.  Đối với các seminar và bài báo khoa học, yêu cầu tác giả thể hiện tóm tắt bằng tiếng Anh nhằm mục đích giao lưu, hội nhập với thế giới (yêu cầu bắt buộc).

Để xây dựng website của Khoa Xây dựng ngày càng phát triển, hướng tới cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin hoạt động của toàn Khoa Xây dựng và các thông tin tuyển sinh cho các ngành đào tạo, BCN Khoa Xây dựng thông báo cho các Bộ môn, các tổ chức trong Khoa về phân công nhiệm vụ viết bài tối thiểu hàng tháng như sau:

-         Mỗi tổ Bộ môn: 04 bài

-         Công đoàn bộ phận Khoa Xây dựng: 05 bài

-         Liên chi đoàn, Chi đoàn cán bộ Khoa Xây dựng: 07 bài

-          Cố vấn học tập Khoa Xây dựng: 03 bài

-          Trợ lý đào tạo Khoa Xây dựng: 05 bài (bao gồm các hoạt động BCN Khoa)

-          Trợ lý, quản lý văn phòng khoa: 02 bài

Các bài viết chú trọng quảng bá, cung cấp thông tin tuyển sinh cho các ngành đào tạo, các hoạt động chuyên môn của các Tổ bộ môn phụ trách, các hoạt động triển khai của từng tổ chức trong Khoa diễn ra trong tháng. Các bài viết gửi về cho Ban biên tập website qua email vantienkxd@vinhuni.edu.vn. Ban biên tập có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Hội đồng thi đua, khen thưởng Khoa Xây dựng hàng tháng để làm căn cứ xếp loại lao động hàng tháng.

Vậy BCN Khoa thông báo để các đồng chí phụ trách các tổ Bộ môn, các tổ chức trong Khoa triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí,

 

 

 

TRƯỞNG KHOA XÂY DỰNG

 

 

 

 

TS. Trần Ngọc Long