Thứ Ngày Sáng  Chiều
2 20 / 2 8h30: Họp hội đồng khoa. T/p: Ban CNK, trợ lý đào tạo, dc Cường CVHT, Bí thư LCĐ, trưởng Bộ môn  
3 21 / 2 9h00: Họp tổ Cầu đường - lấy phiếu tín nhiệm trưởng bộ môn. (theo danh sách mới)
9h30: Họp tổ Cơ sở xây dựng - lấy phiếu tín nhiệm trưởng bộ môn. (theo danh sách mới)
13h30: Seminar: Thực hành ứng dụng tin học trong thiết kế. Cô Quỳnh.
17h40: Họp tổ Xây dựng - lấy phiếu tín nhiệm trưởng bộ môn. (theo danh sách mới)
4 22 / 2 7h30: Seminar: Thực hành ứng dụng tin học trong thiết kế. Thầy Kiên 17h30: Sinh hoạt chi đoàn cán bộ tháng 2/2017
5 23 / 2    
6 24 / 2   17h30: Giao ban bí thư LCĐ tại phòng A1.204. T/p: Bí thư các LCĐ
7 25 / 2    
CN 26 / 2    
p