Thứ Ngày Sáng  Chiều
2 5 /3   14h: Nghiệm thu bộ đề thi môn hình họa và vẽ kỹ thuật CDIO
Tp: Nhóm đề tài, hội đồng nghiệm thu
3 6 /3    
4 7 /3   14h00: Họp quản lý, ban biên tập website quý I/2018 tại phòng họp tầng 2 nhà điều hành
5 8 /3   16h: Hội ý chi ủy CBCB
17h30: Họp chi bộ tháng 3 tại vp khoa
6 9 /3 8h: Gs. Nguyễn Minh Thuyết, Đoàn Văn Ninh nói chuyện với CB, VC nhà trường.
Tại: Hội trường A. Tp theo nhóm triệu tập
17h55: Sinh hoạt chi đoàn cán bộ
7 10 /3    
CN 11 /3