TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

BỘ MÔN: CƠ SỞ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 

SEMINAR

Lĩnh vực chuyên môn: Kết cấu công trình

 

 Tiêu đề/Title:

 

BÀI GIẢNG THỰC HÀNH ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG THIẾT KẾ

 

 

Người trình bày/Speaker:

 

Họ và tên: Nguyễn Trọng Kiên

 

Nơi công tác: Khoa Xây Dựng

 

 

Thời gian/Time:

 

Thứ 4 ngày 22/02/2017 

 

Địa điểm/Venue:

 

Văn Phòng Khoa Xây Dựng

 

 

Tóm tắt/Abstract:

Trong tính toán kết cấu công trình xây dựng, số lượng các cấu kiện rất lớn, đòi hỏi khối lượng tính toán lớn và phức tạp. Vấn đề áp dụng đưa các phần mềm phân tích tính toán kết cấu là một xu thế tất yếu. Phần mềm Sap 2000 sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để mô hình hóa và phân tích kết cấu. Sap 2000 là một công cụ hỗ trợ rất mạnh và tiện tích cho việc phân tích và tính toán kết cấu. Việc đưa môn học Ứng dụng tin học trong thiết kế vào chương trình học sinh viên là rất cần thiết và thiết thực.

Nội dung  chính buổi Seminar:

Phần 1: Tổng quan chương trình Sap 2000 v12

-         Các bước phân tích một bài toán kết cấu sử dụng phần mềm Sap2000 verson 12

Phần 2: Cách sử dụng phần mềm để tính toán kết cấu

-         Khai báo, nhập dữ liệu cho mô hình, phân tích và xử lý kết quả

-         Các lưu ý khi sử dụng mô hình

Phần 3: Các ví dụ điển hình tính toán

-          Bài toán dầm

-         Bài toán hệ khung

-         Bài toán hệ giàn

-         Bài toán hệ khung phẳng

-         Bài toán hệ khung không gian.

 

 

Kính mời những người quan tâm đến dự!

All those interested are welcome to attend!

  

Người đăng ký

Full name: Nguyễn Trọng Kiên

Phone number: 0982.761.498

Email: nguyentrongkien82@gmail.com