TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

BỘ MÔN: CƠ SỞ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

SEMINAR

Lĩnh vực chuyên môn: Kiến trúc quy hoạch

 Tiêu đề/Title:

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: KIẾN TRÚC

 Người trình bày/Speaker: 

Họ và tên: Doãn Thị Thùy Hương 

Nơi công tác: Khoa Xây dựng 

Thời gian/Time: 

Thứ 6 ngày 25/08/2017  

Địa điểm/Venue: 

Văn Phòng Khoa Xây dựng  

Tóm tắt/Abstract:

Đề cương môn học Kiến trúc  nhằm  đưa ra mục tiêu, nội dung chi tiết, hình thức tổ chức môn học ,lịch trình dạy học cụ thể từng tuần và các học liệu tham khảo nhằm  cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên lý thiết kế kiến trúc công trình dân dụng, các kiến thức về nguyên lý cấu tạo kiến trúc cơ bản như móng, tường, sàn…

Nội dung  chính buổi Seminar:

Phần 1: Giới thiệu về môn học: Tên môn học, mã môn học, số tín chỉ, loại môn học

Phần 2: Mục tiêu của môn học: Kiến thức, kỹ năng, thái độ

Phần 3: Nội dung của môn học : nội dung chi tiết môn học, các học liệu, hình thức tổ chức dạy học

Kính mời những người quan tâm đến dự!

All those interested are welcome to attend!

  

Người đăng ký

Full name: Doãn Thị Thùy Hương

Phone number: 0981130098

Email: doanhuongdhv@gmail.com