TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

BỘ MÔN CƠ SỞ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

--------------------------------------- 

SEMINAR

Lĩnh vực chuyên môn: CÔNG TRÌNH THỦY 

 Tiêu đề/Title:

 Thí nghiệm Thủy lực công trình

- Thực trạng và giải pháp đối với Khoa Xây Dựng

  Người trình bày/Speaker:

 Họ và tên: Nguyễn Thị Duyên 

Nơi công tác: Khoa Xây Dựng 

 Thời gian/Time:

 13h ngày 28 thán 12 năm 2016 

 Địa điểm/Venue:

 Văn phòng khoa Xây Dựng

  

Tóm tắt/Abstract:

Nội dung Seminar trình bày hai vấn đề sau:

1/ Thực trạng: Hiện nay Khoa xây dựng - Trường Đại học Vinh đã và đang đào tạo khóa thứ 4 ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông và sắp tới tuyển sinh ngành Kỹ thuật công trình thủy. Học phần Thủy lực công trình đóng vai trò rất quan trọng đối với hai ngành đào tạo nêu trên. Tuy nhiên việc giảng dạy học phần Thủy lực công trình bằng hình thức lý thuyết và bài tập ở khoa Xây dựng trường Đại học Vinh. Trong khi đó, ở một số trường Đại học chuyên ngành như Đại học Giao thông vận tải Hà nội, Đại học Xây dựng, Đại học Thủy lợi, sinh viên được nghiên cứu môn học thông qua 1 TC thí nghiệm Thủy lực..

2/ Giải pháp: Nhằm nâng cao kỹ năng thực hành thực nghiệm cho sinh viên, trong chương trình đào tạo ngành CTGT ở Khoa xây dựng trường Đại học Vinh cần phải bổ sung vào học phần Thủy lực công trình 1 TC thí nghiệm. Đó là thí nghiệm Thủy lực công trình. Mục đích để công tác giảng dạy của giảng viên và công tác học tập của sinh viên được hiệu quả. Công tác xây dựng nội dung bài thí nghiệm thủy lực được dựa trên nội dung các bài thí nghiệm thủy lực công trình của các trường chuyên ngành trên, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và đối tượng học ở Khoa Xây dựng trường Đại học Vinh.

Kính mời những người quan tâm đến dự!

All those interested are welcome to attend!

 

Người đăng ký

Nguyễn Thị Duyên

Sđt: 098.868.0346

Mail: duyenkxd@vinhuni.edu.vn