1.     Tên Luận án: Nghiên cứu thực nghiệm về biến dạng dài hạn của cột bê tông cốt thép chịu nén đúng tâm

Experimental study of the long-term deformation of reinforced concrete columns under concentric uniaxial compressive load

 

2.     Họ và tên NCS: Trần Ngọc Long              Khóa: 5/2012-12/2016

3.     Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

4.     Mã số: 62.58.02.08

5.     Người hướng dẫn khoa học:                    -    GS. TS. Phan Quang Minh

-         PGS. TS. Lý Trần Cường

6.     Ngày bảo vệ: 12 – 01 – 2017

 

I.                  NỘI DUNG CHÍNH CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án “Nghiên cứu thực nghiệm về biến dạng dài hạn của cột bê tông cốt thép chịu nén đúng tâm” đã đạt được những kết quả sau đây:

1.     Đã thí nghiệm 6 mẫu thử hình trụ tròn bằng BTCT với hàm lượng cốt thép 1,5% và 2%, chịu tải trọng đúng tâm để đo biến dạng dài hạn (thời gian đo là 20 tháng). Tệp số liệu đo được (trình bày trong phụ lục của Luận án) có giá trị cho những nghiên cứu tiếp theo.

2.     Đã chế tạo và đo biến dạng co ngót của 2 mẫu thử bằng BTCT với hàm lượng cốt thép ở trên như trên trong cùng điều kiện của phòng thí nghiệm giống như 6 mẫu dùng để đo biến dạng dài hạn. Tệp số liệu đo biến dạng co ngót này có thể khai thác cho những nghiên cứu sau này.

3.     Đã chế tạo mẫu thử bê tông có cùng cấp cường độ với bê tông của 8 mẫu bê tông cốt thép và đo được giá trị mô đun đàn hồi của bê tông phát triển theo thời gian. Dù số liệu chỉ hạn chế cho một loại bê tông dùng trong thí nghiệm mẫu trụ BTCT (B30) nhưng đây cũng có ý nghĩa đối với việc cung cấp số liệu cho những người nghiên cứu về BTCT.

4.     Đã đề xuất công thức tính biến dạng co ngót của bê tông khi có số liệu thực nghiệm về biến dạng co ngót của bê tông và cốt thép trong cấu kiện bê tông cốt thép chịu nén đúng tâm.

5.     Từ số liệu đo được về biến dạng dài hạn của các mẫu thử, tính được hệ số từ biến theo thời gian, j(t). Hệ số này có ý nghĩa thực tiễn áp dụng trong việc thiết kế kết cấu BTCT nói chung và thiết kế kết cấu nhà nhiều tầng bằng BTCT nói riêng trong điều kiện khí hậu ở Hà Nội.

6.     Đã đề xuất phương pháp xác định biến dạng dài hạn cho cột BTCT chịu nén đúng tâm có xét đến ảnh hưởng của cốt đai lò xo và có xét đến sự thay đổi của mô đun đàn hồi theo thời gian. Phương pháp này phản ánh đầy đủ hơn đặc tính làm việc dài hạn của vật liệu bê tông. Phương pháp đề xuất có thể sử dụng trong tính toán co ngắn của cột BTCT nhà nhiều tầng.

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ: