TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

 

Nghệ An, ngày 17 tháng 10 năm 2017

 

 THÔNG BÁO

V/v: Kết luận cuộc họp ban truyền thông quảng bá tuyển sinh khoa xây dựng

Ngày 17/10/2017, Ban truyền thông Khoa Xây dựng đã họp về công tác truyền thông trong thời gian tới, năm học 2017-2017. Thành phần Ban truyền thông bao gồm: TS. Trần Ngọc Long (Trưởng Khoa) – Trưởng Ban; Đinh Văn Dũng – Thư kí và các thành viên: Lê Thanh Hải, Nguyễn Trong Hà, Nguyễn Duy Khánh (Bí thư LCĐ), Đặng Huy Khánh (Chủ tịch CĐBP).

Cuộc họp Ban truyền thông với mục tiêu đưa ra những phương án truyền thông quảng bá về hình ảnh Khoa Xây dựng, Đại học Vinh, qua đó để thực hiện công tác quảng bá tuyển sinh. Khoa Xây dựng đã đào tạo Kỹ sư ngành xây dựng nói chung trên 20 năm, qua thời gian đó Khoa đã khẳng định được thương hiệu, uy tín về chất lượng đào tạo trên toàn quốc. Do đó, Ban truyền thông nhận thấy cần phải có chiến lược quảng bá để mọi người hiểu, biết về Khoa xây dựng, Đại học Vinh.

Nội dung cuộc họp đã bàn đến một số nội dung và đi đến các kết luận sau:

1. Công tác quảng bá hình ảnh, quảng bá tuyển sinh ngành KTXD, Kinh tế Xây dựng và các ngành đào tạo hệ VLVH được triển khai đồng bộ trên toàn quốc thông qua các hình thức: trang mạng xã hội; đến các trường phổ thông, các trung tâm đào tạo hệ VHVL trên địa bàn cả nước, đặc biệt chú trọng các địa bàn Thanh Hóa, Nghệ An, Hà tĩnh, Quảng Bình,…. Mảng công việc này giao cho đồng chí Lê Thanh Hải, Phó bộ môn Xây dựng DD & CN.

2. Công tác quảng bá hình ảnh, quảng bá tuyển sinh ngành Công trình thủy lợi, được triển khai đồng bộ trên toàn quốc thông qua các hình thức: trang mạng xã hội; đến các trường phổ thông, các trung tâm đào tạo hệ VHVL trên địa bàn cả nước, đặc biệt chú trọng các địa bàn Thành Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình,…. Mảng công việc này giao cho đồng chí Nguyễn Trọng Hà, Phó bộ môn Cơ sở Xây dựng.

3. Lập hồ sơ cựu sinh viên từ k43 đến k51 và xây dựng chiến lược quảng bá về ngành Kỹ thuật công trình giao thông, quảng bá tuyển sinh trên toàn quốc thông qua các hình thức: trang mạng xã hội; đến các trường phổ thông, các trung tâm đào tạo hệ VHVL trên địa bàn cả nước, đặc biết chú trọng các địa bàn Thành Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình,…. Mảng công việc này giao cho đồng chí Đặng Huy Khánh, Chủ tịch công đoàn bộ phận, GV ngành giao thông phụ trách.  Hồ sơ cựu sinh viên phải hoàn thành trước ngày 26.10.2017.

4. Quảng bá hình ảnh Khoa Xây dựng phải lồng ghép trong các hoạt động đoàn thanh niên, các phong trào thanh niên trong toàn bộ đoàn viên KXD. Qua hoạt động đoàn phải tác động đến toàn thể đoàn viên KXD hiểu về hình ảnh, thương hiệu, uy tín của Khoa và lan tỏa đến các LCĐ khác trong toàn trường. Nhiệm vụ này giao cho đồng chí Nguyễn Duy Khánh, bí thư liên chi đoàn.

5. Các hoạt động về quảng bá hình ảnh, quảng bá tuyển sinh cần phải được đưa tin trên các trạng mạng xã hội, trang website của Khoa xây dựng để mọi người có thể tiếp cận. Nhiệm vụ này giao cho đồng chí Đinh Văn Dũng phụ trách.

Tất cả các công việc đã kết luận ở trên, đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm, tự giác triển khai thực hiện. Chủ động viết bài, đăng tin thông qua người phụ trách kỹ thuật tin học (Đinh Văn Dũng).

Trưởng Khoa
(Đã kí)
TS. Trần Ngọc Long