TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

 

Nghệ An, ngày 16  tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v: Kết luận cuộc họp Hội đồng Khoa Xây dựng

Vào lúc 8 giờ, ngày 16/10/2017, Hội đồng Khoa Xây dựng đã họp với nội dung là rà soát công việc đã triển khai trong lần họp trước và thực hiện triển khai các công việc tiếp theo.
Cuộc họp hội đồng Khoa đã đi đến một số kết luận sau:
1)     Đẩy mạnh công tác dự giờ thăm lớp, hoạt động semina tiến tới chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20-11.
2)     Các công việc cần triển khai trong các tuần tiếp theo
-         Các Tổ tiếp tục triển khai việc chỉnh sửa  “Bộ câu hỏi ôn tập các học phần”  và tiến tới làm lại “Ngân hàng đề thi”. Mảng công việc này giao cho Thầy TS. Nguyễn Trọng Hà Phó bộ môn Xây cơ sở Xây dựng hoàn thành trước thứ 2 tuần sau (23/10/2017);
-         Các Tổ tiếp tục triển khai chỉnh sửa “ Đề cương chi tiết đồ án môn học” ; Mảng công việc này giao cho Thầy ThS. Lê Thanh Hải Phó bộ môn Xây dựng DD&CN hoàn thành trước thứ 2 tuần sau (23/10/2017);
-         Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ mua sắm thiết bị Phòng Thí nghiệm Mảng công việc này giao cho Thầy ThS. Lê Thanh Hải Phó bộ môn Xây dựng DD&CN hoàn thành trước thứ 7 tuần này (21/10/2017).
Kết luận:  Đề nghị các đồng chí bám sát nội dung công việc để thực hiện đúng thời gian quy định.


Trưởng Khoa  
TS. Trần Ngọc Long