ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

*****

Vinh, Ngày 12 tháng 12 năm 2016

 

QUI ĐỊNH CỦA TRƯỞNG KHOA

( Về công tác quản lý)

Để nâng cao chất lượng quản lý, để từ đó nâng cao chất lượng đào tạo, Trưởng Khoa xây dựng ban hành quy chế đối với cán bộ làm công tác quản lý (BCN Khoa, Trưởng Bộ môn, Bí thư LCĐ, Bí thư Chi đoàn cán bộ, Chủ tịch công đoàn) như sau:

1.        Tiến độ công việc do Ban chủ nhiệm khoa triển khai không được chậm quá 2 lần. Khi chậm phải có lý do chính đáng và báo trước thời hạn tiến độ đã qui định.

2.        Các cuộc họp không được chậm quá 15 phút và không quá 3 lần. Chỉ cho phép chậm đối với trường hợp do trùng lịch dạy, hoặc trùng lịch họp khác của khoa, nhà trường.

3.        Không được phép vắng họp quá 3 buổi (tính cả cuộc họp của nhà trường và trừ các cuộc họp đột xuất lên lịch trong vòng 1 ngày). Nếu có trùng lịch dạy hoặc trùng lịch học (NCS) thì phải thông báo trước cho người chủ trì cuộc họp (chỉ chấp nhận vắng họp do trùng lịch dạy, hoặc lịch học cá nhân đã có báo trước).

Nếu vi phạm các qui định ở mục 1, 2 và 3 thì cuối năm chỉ xét mức thi đua “ Hoàn thành nhiệm vụ”.

4.        Tất cả các cán bộ quản lý đi công tác phải có đơn xin phép bằng văn bản, gửi trực tiếp cho Trưởng khoa và kèm theo kế hoạch bố trí giảng dạy, quản lý, triển khai thực hiện các công việc trong phạm vi quản lý.

Để tạo điều kiện cho những người vừa làm công tác quản lý vừa làm NCS, đồng thời không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ quản lý được phân công phụ trách, công tác giảng dạy, Khoa quy định như sau:

+ Đầu năm học phải có kế hoạch dự kiến nộp cho Trưởng khoa (nếu trường hợp đột xuất thì tùy vào điều kiện cụ thể có thể xem xét).

+ Nếu cán bộ có tham gia giảng dạy với số tiết gấp 3 lần số tiết chuẩn đã qui định thì mỗi tháng không được đi quá 1 lần với thời gian không quá 5 ngày, không hạn chế với mỗi lần đi dưới 2 ngày (nhưng phải đảm bảo công tác giảng dạy và quản lý).

+ Nếu cán bộ có tham gia giảng dạy với số tiết bằng với số tiết đã qui định thì mỗi tháng không được đi quá 2 lần với thời gian không quá 15 ngày,  không hạn chế với mỗi lần đi dưới 2 ngày (phải đảm bảo công tác giảng dạy và quản lý).

+ Không hạn chế thời gian với trường hợp cán bộ NCS đi làm Seminar mở rộng, bảo vệ cấp cơ sở, hoặc bảo vệ cấp trường.

+ Kết thúc chuyến đi, cán bộ phải về trình diện với trưởng Khoa.

5.        Tất cả các công việc đều được triển khai trên lịch tuần và chỉ có ban chủ nhiệm Khoa và Trợ lý văn phòng Khoa lên lịch (các trường hợp khác phải thông qua Ban CNK). Lịch tuần được cập nhật một tuần 2 lần trên website Khoa xây dựng.

Qui định này có hiệu lực từ ngày 12/12/2016.

KHOA XÂY DỰNG

( Đã ký)