(Ban hành kèm theo Quyết định số:  991/QĐ-ĐHV  ngày 25 / 3/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
Quy_dinh_to_chuc_thi,_kiem_tra,_danh_gia_va_quan_ly_ket_qua_hoc_tap.doc