TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                  Nghệ an, ngày 12 tháng 12 năm 2016   

 

QUY ĐỊNH

Hướng dẫn đồ án hệ chính quy khoa Xây dựng

Căn cứ quy chế 43/ĐHV 4-2013 về đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

Căn cứ Quyết định 868/QĐ – ĐHV của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh ngày 02 tháng 04 năm 2013 ban hành về Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Vinh

Để đảm bảo chất lượng trong việc hướng dẫn đồ án và nâng cao chất lượng đào tạo thực hành cho sinh viên, Khoa Xây dựng qui định công tác hướng dẫn đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp như sau:

1. Đồ án môn học:

- Số lượng sinh viên trong một nhóm: 3 sinh viên/nhóm.

- Cán bộ có trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy, trình độ thạc sĩ hướng dẫn không quá 10 nhóm/đồ án. Cán bộ có dưới 2 năm kinh nghiệm giảng dạy hướng dẫn không quá 4 nhóm/đồ án. Cán bộ trong thời gian tập sự không được tham gia hướng dẫn đồ án.

- Đầu đề đồ án được biên soạn theo mẫu (có mẫu kèm theo). Mỗi đồ án môn học hướng dẫn ít nhất 5 lần, thời gian 6 tiết/lần.

2. Đồ án tốt nghiệp:

- Số lượng sinh viên trong một nhóm: 3 sinh viên/nhóm.

- Cán bộ có trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy, trình độ thạc sĩ hướng dẫn 8-9 nhóm (24-27 sinh viên). Cán bộ có dưới 2 năm kinh nghiệm giảng dạy hướng dẫn 1-4 nhóm (2-12 sinh viên). Cán bộ trong thời gian tập sự không được tham gia hướng dẫn đồ án.

- Qui định thông đồ án như sau: 1 lần kiểm tra kiến trúc; 4 lần kiểm tra phần kết cấu ; 4 lần kiểm tra phần thi công. Mỗi lần thông: 6 tiết/lần.

Để thuân lợi trong công tác quản lý của Bộ môn, Khoa và nhà trường, Khoa yêu cầu các bộ môn lập kế hoạch hướng dẫn, gồm: thời gian, địa điểm cho từng cán bộ hướng dẫn và nộp lại Khoa thông qua trợ lý đào tạo!

Qui định có hiệu lực từ ngày 12/12/2016.

                                                                           KHOA XÂY DỰNG

                                                                             TRƯỞNG KHOA

 

 

 

                                                                              Trần Ngọc Long