Căn cứ  Điều 40, Quy định về quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Vinh,ban hành kèm theo Quyết định số 480/QĐ-ĐHV ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Hiệu trưởng Nhà trường,hoạt động seminar của cán bộ, giảng viên chỉ được tính giờ NCKH khi có đăng ký kế hoạch và thực hiện đúng quy định của Nhà trường. Mỗi buổi seminar khoa học không ít hơn 240 phút và được tính giờ như sau:

- Báo cáo seminar mỗi buổi được tính 35 giờ chuẩn nếu báo cáo bằng tiếng Việt, được tính 55 giờ chuẩn nếu báo cáo bằng tiếng Anh;

- Tham dự seminar mỗi buổi được tính 5 giờ chuẩn (nếu báo cáo bằng tiếng Việt), được tính 8 giờ chuẩn (nếu báo cáo bằng tiếng Anh).

Nếu thời gian tổ chức seminar ít hơn quy định thì tính giờ quy đổi theo tỷ lệ: Giờ được tính = (Tổng giờ được tính theo định mức/4) × Số giờ thực hiện.

Tổng số giờ NCKH được quy đổi từ hoạt động báo cáo và tham dự seminar của mỗi cá nhân được tính không vượt quá 40% định mức giờ NCKH của cá nhân đó.

Nhằm nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hoạt động seminar khoa học, kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2016, Nhà trường quy định về việc tổ chức hoạt động seminar khoa học như sau:

1. Hoạt động seminar khoa học phải được đăng ký trước thời gian triển khai ít nhất 1 tuần. Cá nhân đăng ký hoạt động seminar theo Mẫu S1, lãnh đạo đơn vị tập hợp thông tin và hoàn thành Mẫu S2, gửi về Phòng KH&HTQT theo địa chỉ email thaitt@vinhuni.edu.vn.

2. Phòng KH&HTQT chịu trách nhiệm công bố thông tin về hoạt động seminar trên website của Nhà trường.

3. Phòng HCTH,  Phòng QT&ĐT  chịu trách nhiệm bố trí phòng và trang thiết bị phục vụ hoạt động seminar (nếu đơn vị có yêu cầu).

4. Nhà trường khuyến khích các đơn vị tổ chức seminar tại các phòng thuộc nhà A1 hoặc tại tầng 6 nhà điều hành.

cv_1414_vv_seminar.doc