TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     KHOA XÂY DỰNG                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số:05/2/KXD                                              Nghệ An, ngày 17 tháng 2  năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V.v tái cấu trúc bộ môn khoa Xây dựng

TRƯỞNG KHOA XÂY DỰNG ĐẠI HỌC VINH

            - Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”

- Căn cứ quyết định số 1745/GD-ĐT ngày 17/04/2002 của bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập khoa Công Nghệ nay là khoa Xây Dựng tại trường Đại học Vinh

            - Căn cứ thông báo số 57-TB/ĐU ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Đảng ủy trường đại học Vinh về nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (khóa XXXI) phiên tháng 1 năm  2017

            Theo đề nghị của chủ tịch Hội đồng Khoa

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Khoa Xây dựng thành lập 3 bộ môn gồm:

1. Bộ môn Cơ sở xây dựng

2. Bộ môn Xây dựng dân dụng và công nghiệp

3. Bộ môn Cầu Đường

            Điều 2. Bố trí cán bộ cho các bộ môn nêu trên (có danh sách kèm theo).

 

Nơi nhận:                                                                P. TRƯỞNG KHOAPT

- Như điều 1                                                                                                                        (đã ký)

- Chi ủy CBCB,

- Đc: Hải, Ngôn, Tiến

- Lưu VP Khoa

                                                                              

 

TS. Trần Ngọc Long

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC TỔ BỘ MÔN KHOA XÂY DỰNG

( Kèm theo quyết định số..ngày 17/2/2017)

1.      Danh sách Bộ môn Cơ sở xây dựng

STT

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm, học vị

Ghi chú

1

Nguyễn Thanh Hưng

1973

Thạc sỹ - NCS

Đã bảo vệ cấp cơ sở, dự kiến bảo vệ cấp trường vào 3/2017

2

Nguyễn Trọng Hà

1980

Thạc sỹ - NCS

Đã bảo vệ cấp cơ sở

3

Nguyễn Hữu Cường

1983

Thạc sỹ

 

4

Nguyễn Trọng Kiên

1982

Thạc sỹ

 

5

Phạm Hồng Sơn

1977

Thạc sỹ

Đang làm NCS tại Đại học Xây dựng

6

Nguyễn Thị Kiều Vinh

1978

Thạc sỹ

 

7

Doãn Thị Hương

1988

Thạc sỹ

 

8

Cao Thị Hảo

1990

KTS

 

9

Phạm Ngọc Minh

1987

Thạc sỹ

NCS nước ngoài

10

Phan Văn Phúc

1987

Thạc sỹ

NCS nước ngoài

11

Trần Viết Linh

1987

Thạc sỹ

NCS nước ngoài

12

Trần Cao Thắng

1960

Cử nhân

Trợ lý QLHSSV

2.      Danh sách Bộ môn Xây dựng dân dụng và công nghiệp

STT

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm, học vị

Ghi chú

1

Trần Ngọc Long

1977

Tiến sỹ

 

2

Thái Đức Kiên

1978

Tiến sỹ

Đang thực tập sinh tại Hàn Quốc

4

Phạm Thái Hoàn

1983

Tiến sỹ

Đang thực tập sinh tại Hàn Quốc

5

Lê Thanh Hải

1979

Thạc sỹ

 

6

Hồ Viết Chương

1980

Thạc sỹ

 

7

Trần Xuân Vinh

1989

Thạc sỹ

 

8

Nguyễn Tiến Hồng

1987

Thạc sỹ

 

9

Nguyễn Thị Quỳnh

1988

Thạc sỹ

 

10

Nguyễn Mạnh Hùng

1991

Kỹ Sư

Đang học Thạc sỹ

11

Vũ Xuân Hùng

1979

Thạc sỹ

 

12

Phan Văn Long

1988

Thạc sỹ

 

13

Nguyễn Duy Khánh

1991

Thạc sỹ

 

14

Nguyễn Thị Thanh Tùng

1984

Thạc sỹ

 

15

Phan Hải Trường

1985

Thạc sỹ

 

16

Nguyễn Tuấn Anh

1987

Thạc sỹ

 

17

Nguyễn Thị Diệu Thùy

1988

Thạc sỹ

 

18

Nguyễn Đức Xuân

1976

Thạc sỹ

Đang làm NCS

19

Nguyễn Văn Quang

1984

Thạc sỹ

NCS nước ngoài

20

Nguyễn Văn Hóa

1987

Thạc sỹ

NCS nước ngoài

21

Nguyễn Duy Duẩn

1984

Thạc sỹ

NCS nước ngoài

22

Phan Thị Dung

1964

Cử nhân

Văn phòng Khoa

3.      Danh sách Bộ môn Cầu Đường

STT

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm, học vị

Ghi chú

1

Nguyễn Cẩn Ngôn

 

1981

Tiến sỹ

 

2

Phan Văn Tiến

1984

Tiến sỹ

 

3

Nguyễn Thị Duyên

1983

Thạc sỹ

 

4

Phan Đình Quốc

1989

Thạc sỹ

 

5

Nguyễn Huy Khánh

1979

Thạc sỹ

 

6

Võ Trọng Cường

1987

Thạc sỹ

 

7

Nguyễn Thị Thu Hiền

1985

Thạc sỹ

 

8

Phan Huy Thiện

1977

Thạc sỹ

NCS nước ngoài

9

Phạm Thị Hiền Lương

1982

Thạc sỹ

NCS nước ngoài

10

Đinh Văn Dũng

1991

Thạc sỹ

 

11

Nguyễn Thị Hằng

1984

Thạc sỹ

 

12

Nguyễn Đình Anh

1978

Thạc sỹ