TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG


         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                  Nghệ an, ngày 11 tháng 03 năm 2017   

 

THÔNG BÁO


V/ v Đánh giá xếp loại lao động hàng tháng

 

Kính gửi:              - Trưởng, phó các bộ môn

                            - Chủ tịch công đoàn bộ phận

                            - Các trợ lý đào tạo, phụ trách Cố vấn học tập, QL HSSV

Thực hiện theo quyết định số 63/ QĐ - ĐHV, ngày 23/1/2017 của Hiệu trưởng Đại học Vinh về việc xếp loại lao động cán bộ viên chức hàng tháng. Để đảm bảo tính công bằng, chính xác trong công tác xếp loại lao động viên chức hàng tháng, Ban chủ nhiệm Khoa Xây dựng đề nghị:

1. Các bộ phận, tổ chức trong khoa: Công đoàn, Liên chi đoàn, Chi đoàn cán bộ, các  Bộ môn và các trợ lý đào tạo,CVHT, Thanh tra, QL HSSV phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra giám sát các công việc thuộc chức trách, nhiệm vụ của bộ phận, cá nhân phụ trách (bao gồm các công việc do BCNK giao triên khai thêm).

2. Cán bộ phụ trách các bộ phận, tổ chức như mục 1 trên có trách nhiệm đánh giá, xếp loại cán bộ thuộc bộ phận mình hoặc liên quan đến công việc cá nhân mình phụ trách (bao gồm các công việc do BCNK giao triên khai thêm) trước ngày 3 hàng tháng.

3. Hội đồng đánh giá (BCNK, các Trưởng/Phó BM; Chủ tịch công đoàn BP; Bí thư LCĐ, Bí thư chi đoàn CB; Các trợ lý đào tạo, Thanh tra, CVHT, QL HSSV) sẽ họp vào ngày 5 hàng tháng.

Yêu cầu tổ chức, cá nhân Khoa xây dựng thực hiện nghiệm túc để đảm bảo tính chính xác, công bằng trong đánh giá xếp loại. Bộ phận, cá nhân nào xếp loại không chinh xác thì người phụ trách phải chịu trách nhiệm.

                                                                           KHOA XÂY DỰNG

                                                                             TRƯỞNG KHOA

                                                                                       (Đã ký)

 

 

                                                                              Trần Ngọc Long