1) Kể từ ngày 24/10/2017 công tác hướng dẫn đồ án (đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp) phải thực hiện tại tầng 2 khu thực hành thí nghiệm để khoa và thanh tra quản lý.

(không yêu cầu sinh viên mượn phòng)

2) Các trưởng bộ môn yêu cầu các giảng viên lên lịch thông và lưu lại bộ môn