Trong đợt thi ngày 26/11/2016, Nhà trường sẽ tổ chức thi thí điểm trên máy tính 02 phòng thi đối với sinh viên khóa 54 hệ chính quy. Kết quả của kỳ thi trên máy tính sẽ được sử dụng như sau: 
- Nếu thí sinh đạt kết quả sẽ được công nhận và cấp chứng chỉ như đối với sinh viên thi bình thường;
- Nếu thí sinh không đạt kết quả Nhà trường sẽ tổ chức thi lại theo hình thức thí sinh lựa chọn và miễn thu kinh phí dự thi lần 2.

Nhà trường thông báo để các sinh viên khóa 54 dự thi ngày 26/11/2016 biết và đăng ký tham gia trước 10 giờ 00', ngày 24/11/2016. 

Nếu số lượng sinh viên có nguyện vọng thi trên máy tính vượt quá số lượng cho phép (60 sinh viên), Nhà trường sẽ ưu tiên thí sinh đăng ký trước. 

Nếu số lượng sinh viên đăng ký thấp hơn 60 sinh viên thì Nhà trường sẽ lấy bổ sung sinh viên từ danh sách phòng thi, cắt từ trên xuống theo thứ tự ABC đến khi đủ số lượng 60 thí sinh. 

Danh sách phòng thi sẽ được thông báo cho thí sinh trước 15 giờ 00', ngày 24/11/2016 tại trang cá nhân của sinh viên.

Đăng ký tại: Phòng thu học phí, Trung tâm Đào tạo liên tục, tầng 1 nhà A0;
Thời gian tập huấn: Từ 19 giờ 30', ngày 24/11/2016;
Thời gian thi: Từ 7 giờ 00', ngày 26/11/2016;
Địa điểm tập huấn và thi: Phòng máy Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, tầng 2, Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào.
Nhà trường thông báo cho các sinh viên được biết và thực hiện./.
Công văn đính kèm!