Click để download:  

Mẫu giấy đề nghị xét tốt nghiệp bổ sung