TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỘ MÔN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP ĐẾN 2020 VÀ TẦM NHÌN 2025

          I. Mục tiêu chung

Bộ môn Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp phấn đấu đến năm 2020 và tầm nhìn 2025 với đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, vững mạnh về chuyên môn và trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đóng góp vào sự phát triển khu vực Bắc Trung Bộ.

II. Kế hoạch và chiến lược phát triển

Thường xuyên giáo dục nâng cao lý luận chính trị cho cán bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, tự vươn lên mọi lúc mọi nơi.

Trong kế hoạch chiến lược phát triển Bộ môn phải quan tâm thường xuyên đến công tác phát triển đội ngũ cán bộ về trình độ chuyên môn và nghiệp vụ, công tác nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó không ngừng tìm tòi, cập nhật các vấn đề mới để phát triển chương trình đào tạo ngành Xây dựng DD & CN.

2.1 Về công tác cán bộ

Tính đến năm 2017, Bộ môn Xây dựng DD & CN có 21cán bộ, trong đó có 2 TS, 19 Th.S. Hiện nay Bộ môn đang cử 6 cán bộ làm NCS (3 NCS nước ngoài). Nhằm đảm bảo số lượng tính đến năm 2025 chiếm khoảng 40%, hàng năm Bộ môn cử 2 cán bộ học tập nâng cao trình độ tiến sỹ.

Bên cạnh phát triển nâng cao trình độ, Bộ môn đặc biệt chú trọng phát triển trình độ ngoại ngữ và năng lực chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy. Bộ môn xây dựng các chương trình khuyến khích và giải thưởng cho những cán bộ có trình độ ngoại ngữ đạt chuẩn quốc tế cao như ielts, toefl, C1,… Đồng thời, Bộ môn giao trách nhiệm học ngoại ngữ đối với từng trong tổ và hộ trợ kính phí từ 10 – 25% kinh phí học tập ngoại ngữ.

Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy là cập nhật các phương pháp dạy mới, phương pháp dạy học tích cực để phù hợp với người học và để nâng cao chất lượng đào tạo. Bộ môn phối hợp với Ban chủ nhiệm Khoa và nhà trường cử cán bộ đi tập huấn phương pháp dạy mới, từ đó triển khai và tập huấn cho các cán bộ trong Bộ môn. Trong các kỳ học Bộ môn thường xuyên tổ chức dự giờ để góp ý về phương pháp và cách thức tổ chức giảng dạy, từ đó nâng cao nghiệp vụ cho từng cán bộ.

2. 2. Về công tác Nghiên cứu Khoa học

Để nâng cao năng lực về nghiên cứu khoa học của Bộ môn, Bộ môn đã và đang từng bước hình thành các nhóm nghiên cứu theo từng chuyên môn riêng của ngành. Hiện tại Bộ môn đã hình thành được 2 nhóm nhóm nghiên cứu: Nhóm nghiên cứu về Kết cấu Bê tông cốt thép và Kết cấu thép, trong thời gian tới sẽ hình thành thêm các nhóm nghiê cứu khác. Từ việc hình thành được các nhóm nghiên cứu và người phụ trách nhóm, nhóm sẽ tìm kiếm các đề tài cấp bộ/ tĩnh hoặc cao hơn dưới sự hỗ trợ của Khoa và nhà trường.

Khuyến khích cán bộ viết bài báo Khoa học bằng việc hỗ trợ kinh phí và tạo điều kiện về giảng dạy. Bộ môn sẽ hình thành cơ chế về hỗ trợ tài chính cho những cán bộ có bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài cho chỉ số ISI/ Scopus.

2. 3. Phát triển chương trình

Bộ môn Xây dựng DD & CN hiện nay đang phụ trách ngành Kỹ thuật Xây dựng, văn bằng 2 ngành KT Xây dựng cho hệ đại học và ngành KT Xây dựng cho đào tạo Thạc sỹ. Các ngành hệ đại học Bộ môn đã và đang chuyển đổi đào tạo sang đào tạo theo định hướng CDIO.

Với kế hoạch phát triển về trình độ của cán bộ, đến năm 2025 Bộ môn sẽ mở mã ngành đào tạo trình độ tiến sỹ ngành KT Xây dựng.

III. Chỉ tiêu

1. Phấn đầu đến năm 2020 số lượng Tiến sỹ 6, chiếm tỷ lệ 29%; số lượng PGS 1, chiếm 5%. Năm 2025 số lượng cán bộ có trình độ Tiến sỹ chiếm 40%, PGS chiếm 10%.

2. Đến năm 2020 có 3 – 5 đề tài cấp bộ/ tỉnh; 01 đề tài cấp nhà nước. Tổng số bài báo đăng trên tạp chí có chỉ số ISI/Scopus đến năm 2020 là 10, đến năm 2025 là 20.

3. 100 % cán bộ đạt trịnh độ tiếng Anh B1 – theo thang điểm Câu Âu. Số cán bộ sử dụng ngoại ngữ trong giảng dạy đến năm 2020 là 5 (24%), đến năm 2025 là 10 (30%). Số lượng cán bộ đạt điểm ielts từ 5.5 – 6.0 chiếm 25% năm 2020, và 35% năm 2025.

4. Tầm nhìn đến năm 2025 Bộ môn Xây dựng DD&CN sẽ có mã ngành đào tạo tiến sỹ.

V. Kết luận

Với sự nhất trí và đồng lòng, tập thể cán bộ Bộ môn Xây dựng DD&CN sẽ cố gắng thực hiện và hoàn thành Kế hoạch, chiến lược đã xây dựng trên. Phấn đấu đến năm 2020, tầm nhìn 2025 Bộ môn Bộ môn Xây dựng DD&CN sẽ trở thành một trong những Bộ môn vững mạnh trong toàn trường.

TRƯỞNG BỘ MÔN XÂY DỰNG

DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

ĐẢNG ỦY – BAN CHỦ NHIỆM

KHOA XÂY DỰNG