TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

Số:       /QĐ-KXD

Nghệ An, ngày    tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử Giáo viên chủ nhiệm lớp

-------------------------------

TRƯỞNG KHOA XÂY DỰNG

Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường Đại học”;

Căn cứ Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 quy định chế độ làm việc đối với giảng viên;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của Liên Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập Giáo Dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-ĐHV, ngày 22/4/2015 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh;

Căn cứ theo kết luận cuộc họp Chi bộ cán bộ Khoa xây dựng vào ngày 13/10/2107.

Theo đề nghị của các Ông trưởng Bộ môn

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cử các giảng viên KXD có tên sau đây làm Giáo viên Chủ nhiệm các lớp hành chính (có danh sách kèm theo);

Điều 2. Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn kèm theo quyết định này. Thời gian thực hiện nhiệm vụ Giáo viên chủ nhiệm lớp kể từ ngày có quyết định đến khi lớp sinh viên phụ trách tốt nghiệp ra trường.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các bộ môn; trợ lý quản lý sinh viên; liên chi đoàn; liên chi hội sinh viên; các lớp sinh viên và các giảng viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Các Ông Trưởng Bộ môn có trách nhiệm quản lý nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm theo cán bộ của tổ mình quản lý.

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Ban CNK

- Trợ lý QLSV

- Lưu: Văn phòng

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

TS. Trần Ngọc Long


DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁN BỘ CHỦ NHIỆM LỚP

(Danh sách phân công cán bộ làm Giáo viên chủ nhiệm lớp kèm theo quyết định số:

/QĐ-KXD Ban hành ngày      tháng 10 năm 2017)

TT

Họ và tên

Bộ môn

Lớp chủ nhiệm

Ghi chú

1

Ths. Nguyễn Tuấn Anh

Xây dựng DD &CN

54 K1 – KTXD

 

2

Ths. Nguyễn Thị Quỳnh

Xây dựng DD &CN

54 K2 – KTXD

 

3

Ths. Ng. Thị Thanh Tùng

Xây dựng DD &CN

54 K3 – KTXD

 

4

Ths. Nguyễn Mạnh Hùng

Xây dựng DD &CN

54 K4 – KTXD

 

5

Ths. Phan Văn Long

Xây dựng DD &CN

54 K5 – KTXD

 

6

Ths. Trần Xuân Vinh

Xây dựng DD &CN

54 K1 – KTCTGT

 

7

Ths. Nguyễn Thị Thu Hằng

Công trình giao thông

54 K2 – KTCTGT

 

8

Ths. Nguyễn Thị Duyên

Công trình giao thông

54 K3 – KTCTGT

 

9

Ths. Đinh Văn Dũng

Công trình giao thông

54 K4 – KTCTGT

 

10

TS. Nguyễn Trọng Hà

Cơ sở xây dựng

55 K1 – KTXD

 

11

Ths. Nguyễn Thị D. Thùy

Xây dựng DD &CN

55 K2 – KTXD

 

12

Ths. Nguyễn Thị K. Vinh

Cơ sở xây dựng

55 K3 – KTXD

 

13

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

Xây dựng DD &CN

55 K1 – KTCTGT

 

14

ThS. Võ Trọng Cường

Công trình giao thông

55 K2 – KTCTGT

 

15

Ths. Nguyễn Duy Khánh

Xây dựng DD &CN

56K1 – KTXD

 

16

Ths. Nguyễn Trọng Kiên

Xây dựng DD &CN

56K2 – KTXD

 

17

Ths. Vũ Xuân Hùng

Xây dựng DD &CN

56K3 – KTXD

 

18

Ths. Nguyễn Đức Xuân

Xây dựng DD &CN

56K4  – KTXD

 

19

Ths. Nguyễn Tiến Hồng

Công trình giao thông

56K1 – KTCTGT

 

20

Ths. Đặng Huy Khánh

Công trình giao thông

56K2  – KTCTGT

 

21

Ths. Nguyễn Mạnh Hùng

Xây dựng DD &CN

57K1 – KTXD

 

22

ThS. Nguyễn Hữu Cường

Cơ sở xây dựng

57K2 – KTXD

 

23

Ths. Hồ Viết Chương

Xây dựng DD &CN

57K3 – KTXD

 

(Danh sách này gồm 23 cán bộ, GVCN làm nhiệm vụ tại các lớp cho đến khi lớp tốt nghiệp ra trường)

TRƯỞNG KHOA

 

 

TS. Trần Ngọc Long


 

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm

(Ban hành kèm theo Quyết định số   /QĐ-KXD, ngày   tháng 10 năm 2017của Trưởng khoa Xây dựng – Trường Đại học Vinh)

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm các khóa sinh viên đại học, cao học tại khoa Xây dựng – Trường Đại học Vinh (sau đây gọi tắt là giáo viên chủ nhiệm- viết tắt: GVCN).

Điều 2. Tiêu chuẩn của giáo viên chủ nhiệm

1. Giáo viên chủ nhiệm được lựa chọn trong số các giảng viên của khoa; có tinh thần trách nhiệm trong công tác, nhiệt tình đối với nhiệm vụ được giao; được trưởng khoa ra quyết định giao nhiệm vụ chủ nhiệm trên cơ sở đề nghị của trợ lý quản lý sinh viên.

2. Hiểu biết về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Trường về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp, chế độ chính sách đối với sinh viên.

3. Nắm vững mục tiêu, chương trình đào tạo, hình thức đào tạo, quy trình đánh giá kết quả rèn luyện; đánh giá kết quả học tập của từng học phần, môn học, các điều kiện xét phân loại, khen thưởng, kỷ luật sinh viên.

4. Mỗi giảngviên được cử kiêm nhiệm công tác chủ nhiệm không quá 01 lớp sinh viên.

Điều 3. Chức năng của giáo viên chủnhiệm

Giáo viên chủ nhiệm có chức năng giữ mối liên hệ giữa Nhà trường, khoa với sinh viên; giúp Nhà trường và Trưởng khoa theo dõi và quản lý sinh viên; cố vấn, giúp đỡ và theo dõi sinh viên thực hiện tốt mọi quyền lợi, nghĩa vụ và nhiệm vụ học tập của mình.

Điều 4. Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm

1. Đầu năm học, tổ chức và chỉ đạo tập thể lớp lấy ý kiến thống nhất giới thiệu sinh viên bầu vào Ban đại diện lớp. Đồng thời thông qua chương trình hoạt động của lớp trong học kỳ, năm học. Hàng tháng GVCN có nhiệm vụ xuống sinh hoạt cùng với lớp do mình phụ trách. GVCN cùng với Ban cán sự lớp điều hành cuộc họp, với các nội dung đã được thông qua trước.

2. Hướng dẫn sinh sinh viên thực hiện đúng các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khoa Xây dựng Trường Đại học Vinh về học tập, thi, kiểm tra và các chế độ chính sách, nghĩa vụ liên quan đến sinh viên.

3. Cố vấn cho sinh viên lựa chọn, đăng ký khối lượng học tập trong từng học kỳ phù hợp, đảm bảo học đúng chương trình, đúng thời hạn, hoàn thành chương trình đào tạo đúng tiến độ.

4. Nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng, những nhu cầu chính đáng của sinh viên để giải quyết hoặc đề xuất với các cấp quản lý có biện pháp xử lý phù hợp; động viên, giúp đỡ những sinh viên gặp khó khăn trong học tập, sinh hoạt. Sau mỗi buổi sinh hoạt lớp, GVCN có trách nhiệm báo cáo với Trưởng BM các trường hợp và tình huống bất thường; những vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của sinh viên, sau đó Trưởng BM có nhiệm vụ tổng hợp và báo cáo lên BCNK.

5. Định kỳ, tổ chức họp lớp để nhận xét, xếp loại sinh viên và triển khai các hoạt động của lớp. Số lần họp lớp tối thiểu trong mỗi học kỳ là 03 lần vào các thời điểm: trước khi sinh viên đăng ký khối lượng học tập, trước khi đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ, công bố điểm trung bình học kỳ.

6. Lập sổ theo dõi, quản lý sinh viên theo tuần, tháng, học kỳ, năm học và cả quá trình học tập, rèn luyện tại Trường để làm cơ sở phân loại, đánh giá sinh viên theo quy định.

7. Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về công tác giáo viên chủ nhiệm đã được phân công. Nếu đi công tác hoặc đi học dài ngày phải báo cáo Trưởng khoa để cử người thay thế tạm thời. Đánh giá nhiệm vụ GVCN thông qua chất lượng sinh hoạt lớp hang tháng và đây là căn cứ để Trưởng khoa xếp loại mức độ lao động của tháng đó.

TRƯỞNG KHOA XÂY DỰNG

 

 

TS. TRẦN NGỌC LONG