TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

Số:       /QĐ-KXD

Nghệ An, ngày    tháng 10 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định cán bộ đi học tập nghiên cứu sinh

-------------------------------

TRƯỞNG KHOA XÂY DỰNG

Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường Đại học”;

Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-ĐHV, ngày 22/4/2015 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh;

Căn cứ quyết định số 1051/ QĐ – ĐHV, ngày 22/9/2017 của Hiêu trưởng Trường Đại học vinh về việc Ban hành qui chế quản lý cán bộ công chức, viên chức học tập, công tác ở nước ngoài.

Căn cứ theo kết luận cuộc họp Chi bộ cán bộ Khoa xây dựng vào ngày 13/10/2107.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đối với cán bộ học tập nghiên cứu sinh trong và ngoài nước trong và sau thời gian kết thúc học tập.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Trưởng Bộ môn và các cán bộ đang học tập nghiên cứu sinh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Ban CNK

- Trợ lý QLSV

- Lưu: Văn phòng

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

TS. Trần Ngọc Long


 

QUY CHẾ

Quy chế quy định trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ đang học nghiên cứu sinh, thực tập sinh, thạc sỹ trong và ngoài nước, trong thời gian đang và sau khi kết thúc học tập.

(Ban hành kèm theo Quyết định số   /QĐ-KXD, ngày   tháng 10 năm 2017của Trưởng khoa Xây dựng – Trường Đại học Vinh)

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho các cán bộ Khoa xây dựng đang học tập nghiên cứu sinh, thực tập sinh, thạc sỹ trong và ngoài nước.

Điều 2. Trách nhiệm, nghĩa vụ của nghiên cứu sinh, thực tập sinh, thạc sỹ trong thời gian đang và sau khi học xong.

1. Trong thời gian học tập các nghiên cứu viên và học viên phải báo cáo các kết quả nghiên cứu, các bài báo Khoa học, bài gửi hội nghị, hội thảo… cho Trưởng Bộ môn và trưởng khoa bằng file mềm. Định kỳ báo cáo: 2 lần/ năm, vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm.

2. Đối với nghiên cứu viên và học viên trong và ngoài nước, sau khi kết thúc học tập, hoàn thành chương trình đào tạo và đã được công nhận học vị tiến sỹ, thạc sỹ cán bộ phải trở về Khoa thực hiện nhiệm vụ của người giảng viên. Trường hợp muốn chuyển tiếp sinh (thực tập sinh) thì phải có lý do chính đáng và phải được trên 80% cán bộ trong khoa đồng ý (lấy ý kiến bằng hình thức phiếu kín), những cán bộ không tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến với lý do không chính đáng thì được coi là không đồng ý.

3. Cán bộ kết thúc học tập, ngay sau khi được công nhận học vị tiến sỹ, thạc sỹ phải công tác ở Khoa ít nhất 5 năm. Nếu trong thời gian 5 năm, cán bộ muốn chuyển công tác ra khỏi Khoa thì phải có lý do chính đáng và phải được tối thiểu trên 80% cán bộ trong Khoa đồng ý (lấy ý kiến bằng hình thức phiếu kín), những cán bộ không tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến với lý do không chính đáng thì được coi là không đồng ý.

TM. CHI BỘ CÁN BỘ

Phó Bí thư

KHOA XÂY DỰNG

Trưởng Khoa

 

 

 

NGUYỄN HỮU CƯỜNG

 

 

 

TRẦN NGỌC LONG