Tải danh sách tại đây:   danh_muc_hp_dieu_kien_rang_buoc.xlsx 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

    KHOA XÂY DỰNG

 

Số: 05/TT-KXD

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                    Nghệ An, ngày 10 tháng 11 năm 2017

TỜ TRÌNH

(Về việc điều chỉnh một số nội dung trong khung chương trình

Kỹ thuật xây dựng khóa 55 trở về sau)

Kính gửi:   -  Ban Giám hiệu Trường Đại học Vinh

                 -  Phòng Đào tạo 

 

Căn cứ vào quy định về việc thay đổi chương trình đào tạo được phép trong phạm vi la 20%;

Căn cứ vào kết luận cuộc họp của Hội đồng đào tạo Khoa Xây dựng phiên tháng 11 năm 2017 đã đi đến thống nhất một số nội dung sau:

-         Chỉnh sửa danh mục điều kiện ràng buộc (môn học trước, môn tiên quyết, môn song hành)  các học phần (có danh sách kèm theo) cho khóa 55 trở về sau.

-         Thay đổi tên học phần, cụ thể: Học phần kết cấu móng đặc biệt và đồ án (XD20064) thay bằng học phần “Chuyên đề thép” vẫn giữ nguyên mã học phần (XD20064). Học phần Tổ chức thi công nâng cao và đồ án (XD20065) đổi tên sang học phần “Chuyên đề tổ chức thì công” và vẫn giữ nguyên mã học phần (XD20065).

-         Đối với học phần Thí nghiệm công trình (XD20067), trong Đề cương chi tiết của khóa 55 trở về sau do tỷ lệ lý thuyết/ thực hành là 15/(15)/60 là chưa hợp lý khi triển khai thực tế. Số tiết thực hành theo khung chương trình nhiều hơn nội dung trong giáo trình, nay sửa thành tỷ lệ lý thuyết/thực hành là 22/(8)/60.

Khoa Xây dựng kiến nghị Phòng Đào tạo và Ban Giám hiệu nhà trường xem xét duyệt để Khoa kịp thời triển khai trong học kỳ tới.

Trân trọng cảm ơn!

 

HIỆU TRƯỞNG

   PHÒNG ĐÀO TẠO

           TRƯỞNG KHOA