Tải về file gốc tại đây:  thong_bao_chuyen_sang_phan_thi_cong_do_an_tot_nghiep.pdf