TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Nghệ An, ngày 15 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên khóa 55 và khóa 54 bổ sung

Ngành Kỹ thuật xây dựng và kỹ thuật xây dựng CTGT

Căn cứ Thông báo số 70/TB-ĐHV ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh về Kế hoạch thực tập tốt nghiệp hệ kỹ sư khóa 55 và hệ cử nhân khóa 56.

Căn cứ cuộc họp hội đồng đào tạo khoa Xây dựng và ngày 14 tháng 5 năm 2018.

Khoa Xây dựng thông báo cho các sinh viên từ khóa 55 trở về trước về việc đăng ký thực tập tốt nghiệp (TTTN) vào học kỳ hè từ ngày 02/7/2018 đến ngày 25/8/2018 như sau:

1.   Đối với sinh viên đăng ký TTTN tại cơ sở phải đủ các điều kiện:

-  Đã học xong học kỳ 8;

-  Đã hoàn thành các học phần: Kết cấu bê tông cốt thép 1; Nền móng công trình; Kỹ thuật thi công 1.

2.   Đối với học kỹ năng mềm (KNM):

-  Tất cả sinh viên khóa 55 trở về trước đều được đăng ký học kỹ năng mềm;

-  Những sinh viên chưa đủ điều kiện để TTTN tại cơ sở vào học kỳ hè vẫn phải đăng ký học KNM như kế hoạch. Điểm KNM được bảo lưu chờ kết quả TTTN cho đợt bổ sung vào tháng 2/2019.

Lưu ý:

-  Những sinh viên không học kỹ năng mền vào kỳ hè 2017-2018 sẽ phải học học kỹ năng mền vào kỳ hè 2018-2019 và lùi lại thời gian tốt nghiệp vào tháng 11/2019;

- Các sinh viên có đủ điều kiện trên phải đăng ký thực tập trên hệ thống của nhà trường trước ngày 18/6/2018 để khoa bố trí địa điểm và cán bộ tham gia hướng dẫn thực tập.

                                                                                    P. TRƯỞNG KHOA

 

 

                                                                                    ThS. Lê Thanh Hải