TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 10 tháng 03 năm 2018

KẾT LUẬN CUỘC HỌP BỘ MÔN

(Về việc thống nhất cách thức hướng dẫn nội dung của ĐATN ĐỢT 1 K54 trở về trước)

Thành phần:  Trưởng Bộ môn XDDD&CN; Giảng viên hướng dẫn phần thi công của Khoa Xây dựng Đại học Vinh và Đại học Xây dựng Hà Nội.

Địa điểm: VP khoa Xây dựng

Thời gian: 9h30

Căn cứ vào kết luận cuộc họp của bộ môn bàn về cách thức hướng dẫn nội dung của ĐATN K54 trở về trước, Các Giáo viên hướng dẫn đã đi đến thống nhất sau:

1. Mỗi sinh viên trong một nhóm chỉ được giao 1 nhiệm vụ về lập biện pháp KTTC là thi công phần ngầm, hoặc thi công phần thân. Nhiệm vụ phần tổ chức thi công, lập tổng mặt bằng và tiến độ công trình, sinh viên sẽ làm tiếp theo phần nhiệm vụ của phần KTTC đã được giao.

2. Khi giao nhiệm vụ về lập tiến độ và tổng mặt bằng GVHD cần bổ sung các điều kiện biên về giới hạn về thời gian, số lượng nhân công, giới hạn mặt bằng thì công, mùa thi công..., để tạo ra nhiệm vụ khác nhau giữa các sinh viên trong một nhóm. Tùy vào năng lực từng sinh viên. GVHD có thể hướng dẫn sinh viên lập tiến độ theo sơ đồ xiên.

Trên đây là nội dung cách thức làm đồ án phần thi công của K54 trở về trước đợt 1, Kính đề nghị các Giáo viên hướng dẫn triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

(đã ký)

 

TS. TRẦN NGỌC LONG