Cơ sở xây dựng

Nguyễn Trọng Hà
Nguyễn Thanh Hưng
Trần Cao Thắng
Nguyễn Hữu Cường
Nguyễn Thị Kiều Vinh
Phạm Hồng Sơn
Phạm Ngọc Minh
Phan Văn Phúc
Trần VIết Linh
Nguyễn Trọng Kiên
Cao Thị Hảo
Doãn Thị Hương