Cơ sở xây dựng

Phạm Hồng Sơn
Trần Cao Thắng
Phạm Ngọc Minh
Phan Văn Phúc
Trần VIết Linh
Nguyễn Trọng Kiên
Nguyễn Hữu Cường
Nguyễn Thị Kiều Vinh
Cao Thị Hảo
Doãn Thị Hương
Nguyễn Cẩn Ngôn
Nguyễn Xuân Hiệu