Cơ sở xây dựng

Phạm Hồng Sơn
Phạm Ngọc Minh
Nguyễn Trọng Kiên
Cao Thị Hảo
Doãn Thị Hương
Nguyễn Hữu Cường
Nguyễn Thị Kiều Vinh
Nguyễn Xuân Hiệu
Đoàn Thị Minh Huyền
Nguyễn Thị Hà Hạnh