Đảng bộ bộ phận

Trần Ngọc Long
Lê Thanh Hải
Nguyễn Hữu Cường
Nguyễn Thị Kiều Vinh
Nguyễn Duy Khánh