TRƯƠNG ĐẠI HỌC VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA XÂY DỰNG ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
Nghệ An, ngày 12 tháng 03 năm 2018
THỜI KHÓA BIỂU HỌC PHẦN ĐATN - TTTN KHÓA 54 NGÀNH KTXD&KTXDCTGT KHOA XÂY DỰNG
NỘI DUNG Kỹ thuật thi công  Thu ĐATN BV ĐATN
(dự kiến)
Nhập điểm Xét tốt nghiêp
Tuần/ Ngày 12/3 12/3 19/3 26/3 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 12/5 14/5 19/05 22/5 28/5
18/3 25/3 1/4 8/4 15/4 22/4 29/4 6/5 13/5 18/05 21/05 27/5 3/6
Giao đồ án                            
Lần thông 1                             
Lần thông 2                            
Lần thông 3                            
Lần thông 4                            
Lần thông 5                            
Lần thông 6                            
Lần thông 7                            
Lần thông 8                            
Số tuần 0 1 2 3 4 5 6 7 8          
Ghi chú:   - Công việc thực hiện đồ án tốt nghiệp phần thi công
  TRƯỜNG KHOA
( Đã kí)
TS. TRẦN NGỌC LONG