Nội dung của báo cáo khoa học là ứng dụng lý thuyết tối ưu (Evolution Algorithm) DE để giải quyết bài toán tối ưu hóa dầm thép ứng lực trước theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5575-2012. Tại buổi báo cáo có rất nhiều giảng viên và các nhà khoa học đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện kết quả tính toán.

Đây là hoạt động khoa học thường nên của bộ môn Cơ sở và khoa Xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học của cán bộ trong Khoa đồng thời thúc đẩy phong trào nâng cao chất lượng giảng dạy định hướng phương pháp giảng dạy phù hợp tiếp cận CDIO.

 

Nhóm cán bộ đang thảo luận vấn đề Khoa học