Cơ sở xây dựng

Phạm Hồng Sơn
Nguyễn Hữu Cường
Nguyễn Thị Kiều Vinh
Nguyễn Trọng Kiên
Cao Thị Hảo
Doãn Thị Hương
Phạm Ngọc Minh
Nguyễn Xuân Hiệu
Ngô Thị Thủy Hà
Nguyễn Thị Hà Hạnh