Cơ sở xây dựng

Phạm Hồng Sơn
Lê Thanh Hải
Nguyễn Trọng Kiên
Cao Thị Hảo
Doãn Thị Hương
Nguyễn Thị Kiều Vinh
Phạm Ngọc Minh
Nguyễn Hữu Cường
Nguyễn Xuân Hiệu
Đoàn Minh Huyền
Nguyễn Thị Hà Hạnh