Đảng bộ bộ phận

Trần Ngọc Long
Lê Thanh Hải
Nguyễn Duy Khánh
Phan Xuân Thục
Trần Xuân Vinh