Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Trần Ngọc Long
Trần Xuân Vinh
Lê Thanh Hải
Thái Đức Kiên
Hồ Viết Chương
Vũ Xuân Hùng
Nguyễn Đức Xuân
Nguyễn Văn Quang
Nguyễn Duy Duẩn
Nguyễn Tiến Hồng
Nguyễn Văn Hóa
Phan Văn Long
Phan Văn Phúc
Trần VIết Linh
Nguyễn Thị Thanh Tùng
Nguyễn Mạnh Hùng
Nguyễn Thị Quỳnh
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Tuấn Anh
Phan Xuân Thục