Kính gửi các thầy cô hướng dẫn và sinh viên khóa (59 và 60) - Kỹ thuật xây dựng và Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Đầu đề đồ án và danh sách cán bộ hướng dẫn đồ án kết cấu Bê tông cốt thép. Các thầy cô và sinh viên tải về theo links dưới đây.

da_kcbtct_01c.pdf

da_kcbtct_02s.pdf