LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

TT

Học phần

Mã học phần

Khóa

Thời gian

1

Đồ án kết cấu bê tông cốt thép

CON30009

K59

Thứ 6, ngày 25 tháng 6 năm 2021

2

Đồ án kết cấu nhà bê tông cốt thép

CON30021

K58

Thứ 5, ngày 24 tháng 6 năm 2021

3

Đồ án kết cấu nhà thép

CON30022

K58

Thứ 3, ngày 22 tháng 6 năm 2021

4

Đồ án thi công lắp ghép

CON30023

K58

Thứ 4, ngày 23 tháng 6 năm 2021

Lưu ý: Bảo vệ online qua hệ thống Zoom Metting, ID và mật khẩu sẽ được cấp cho sinh viên từng tiểu ban vào trước ngày bảo vệ./.