1. Chức năng, nhiệm vụ chung của đơn vị

Nhiệm vụ chung của các đơn vị quy định trong Điều lệ trường đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ

 

a. Chức năng: Khoa Xây Dựng có chức năng đào tạo trình độ đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy được phân công.

b. Nhiệm vụ:

- Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong Khoa; xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; quản lý cán bộ, viên chức (sau đây gọi là cán bộ) và học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh (sau đây gọi là người học) thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được giao; tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, đề cương chi tiết môn học được giao; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra đã được công bố.

- Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

- Xây dựng ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ; chủ trì chuẩn bị hồ sơ mở các mã ngành đào tạo mới.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ và người học thuộc Khoa.

- Tổ chức đánh giá cán bộ trong Khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định của Nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 c. Cơ chế hoạt động:

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Trưởng đơn vị có trách nhiệm cụ thể hoá từng lĩnh vực công tác để phân công, phân nhiệm quản lý, bố trí công việc cho phù hợp với năng lực, ngành nghề đào tạo của từng cán bộ theo chức danh và ngạch bậc, nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ.

- Trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các nhiệm vụ mà đơn vị đảm nhiệm. Phó Trưởng đơn vị giúp việc cho Trưởng đơn vị, phụ trách các công việc do Trưởng đơn vị phân công, thay Trưởng đơn vị điều hành công việc của đơn vị khi Trưởng đơn vị uỷ quyền.

d. Mối quan hệ công tác

- Mối quan hệ giữa các đơn vị với nhau là mối quan hệ bình đẳng, phối hợp, tôn trọng lẫn nhau, tạo điều kiện để cùng nhau hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ của Trường.

- Trưởng các đơn vị có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.


2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA  KHOA XÂY DỰNG

Tên giao dịch quốc tế: Faculty of Construction

1. Triển khai đào tạo bậc đại học các ngành Kỹ thuật công trình giao thông, Kỹ thuật xây dựng.

2. Triển khai đào tạo bậc Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng và công nghiệp.

3. Đảm nhiệm giảng dạy các môn học về Hình học vẽ kỹ thuật, Cơ kỹ thuật và Cơ sở thiết kế nhà máy trong chương trình đào tạo các ngành khác của Nhà trường.

4. Tổ chức các hoạt động giáo dục khác: Thực tập kỹ sư, Thực tập nghề, Tham quan thực tế cho người học.

5. Tham gia tư vấn, góp ý cho các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương và khu vực về các dự án đầu tư xây dựng.