Tên luận án: Nghiên cứu điều khiển chủ động-bị động và bán chủ động để giảm dao động vật nâng của cần cẩu

Mã số: 9 52 01 01

Người hướng dẫn khoa học:    

1. PGS.TS. Lã Đức Việt

2. GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh

Cơ sở đào tạo: Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên:

1. GS.TSKH. Nguyễn Văn Khang

Chủ tịch Hội đồng

2. GS.TS. Phạm Chí Vĩnh

Phản biện 1

3. PGS.TS. Phạm Tiến Đạt

Phản biện 2

4. PGS.TS. Nguyễn Đình Kiên

Phản biện 3

5. TS. Phạm Văn Bạch Ngọc

Thư ký

6. GS.TSKH. Phạm Đức Chính

Ủy viên

7. PGS.TS. Vũ Công Hàm

Ủy viên

Kết quả bảo vệ theo đánh giá của Hội đồng chấm Luận án: 7/7 thành viên của Hội đồng chấm Luận án nhất trí thông qua và đề nghị công nhận học vị Tiến sĩ cho NCS.

Những đóng góp của Luận án sau đây:

1- Đã thiết lập được các tham số của bộ giảm chấn tối ưu khi kết hợp điều khiển phản hồi tỉ lệ với bộ giảm chấn theo phương hướng tâm để giảm lắc lư của vật nâng của cần cẩu.

2- Đã đề xuất, phân tích và xây dựng mô hình kết hợp giữa phương pháp nắn tín hiệu đầu vào với phương pháp sử dụng bộ giảm chấn để giảm dao động cả ba chiều của vật nâng.

3- Đã tìm ra luật điều khiển cản bật tắt tối ưu giảm biên độ góc lắc của con lắc đơn dao động phẳng điều hòa.

4- Đã đề xuất thuật toán điều khiển bật-tắt hệ số cản dựa trên dòng năng lượng áp dụng cho bộ giảm chấn hướng tâm.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi bảo vệ

Ảnh 1: NCS với các thầy hội đồng bảo vệ luận án

Ảnh 2: NCS với Trưởng khoa Xây dựng, trường Đại học Vinh

Ảnh 3. NCS với đồng nghiệp khoa Xây dựng 

Ảnh 4. Bộ môn chúc mừng NCS

Ảnh 4. Bộ môn chúc mừng NCS

Bài và ảnh: NTH